Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 B4 B10 B12 B8 C2 C3 C4 C5 C8 C11 2 2 4
Sesión maxistral A2 A5 A6 A7 A9 A12 C11 10 10 20
Solución de problemas A2 A5 A6 A7 A9 A12 B4 B10 B8 C2 C3 C4 C5 C9 C11 7 28 35
Proba mixta A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 1 5 6
Análise de fontes documentais A2 A6 A9 B10 B12 B8 C5 2 6 8
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado