Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A1 A2 A3 0 25 25
Solución de problemas A1 A2 A7 A8 A9 A10 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B15 C6 5 15 20
Sesión maxistral B4 B5 20 25 45
Estudo de casos B1 B2 B4 B5 B8 B10 C3 5 30 35
Discusión dirixida A5 B3 B7 B8 B9 B11 B12 B14 B16 C1 5 15 20
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado