Metodoloxías Descrición
Lecturas Entregaráse ós alumnos certos textos para traballar nas diferentes sesións
Solución de problemas Pediráselles aos alumnos que resolvan un suposto concreto real, aplicando todos os coñecementos e metodoloxías aprendidas nas sesións
Sesión maxistral As sesións maxistrais dos profesores servirán para facer unha presentación xeral da materia, destacando tamén os aspectos máis interesantes e complicados que teña
Estudo de casos A través desta metodoloxía preténdese que os alumnos estuden a fondo unha serie de casos reais, analizándoos de xeito global e examinando todos os aspectos xurídicos implicados no caso.
Discusión dirixida Coa axuda do profesor, preténdese que os estudantes expoñen as distintas posibilidades antes dunha suposición, estructurando e argumentando a súa opinión