Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito Inmobiliario e da Construción I/612943309
Dereito Inmobiliario e da Construción II/612943310

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións