Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A16 A21 A22 B1 B4 B5 B17 B19 B20 B21 C11 C14 C15 28 44 72
Solución de problemas A17 B2 B3 B18 C13 7 38 45
Proba obxectiva A16 A17 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B17 B18 B19 B20 B21 C11 C13 C14 C15 3 0 3
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado