Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Modelos Interactivos da Investigación Operativa/614493025
Xogos Cooperativos/614493026

Observacións