Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Contextualizar o fútbol no ámbito das Ciencias do Deporte e a Educación Física A25
B12
B19
C7
Entender a estructura complexa do xogo do fútbol, identificando e xerarquizando os seus elementos constituintes. A11
A25
A26
Coñecer as características da acción de xogo nas diferentes categorías de fútbol base. A11
A25
A26
B10
C6
Proporcionar ó alumno vivencias motrices útiles a cerca das relacións de oposición e colaboración que definen a estructura do xogo no fútbol. A5
A11
A25
B3
Entender e xustificar a división da ensinanza do fútbol a través de fases ou etapas evolutivas de complexidade crecente. A11
A26
B1
B13
Proporcionar ao alumno os coñecementos teórico-prácticos precisos a cerca das estratexias didácticas a empregar na ensinanza do fútbol en función dos obxectivos e contidos a tratar en cada momento. A11
A25
A26
B1
B3
B6
B12
B13
B19
C1
C3
Preparar ao alumno para desenvolver as funcións e roles como educador a través da utilización do fútbol na iniciación deportiva. A11
B1
B3
B6
B19
C1
C3
C4
C6
C7