Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A25 1 0 1
Proba de ensaio A11 A25 B1 C1 2 22 24
Lecturas A25 B13 C6 0 15 15
Práctica de actividade física A5 A11 A25 A26 B1 B6 B12 C4 20 4 24
Análise de fontes documentais C3 C6 0 12 12
Investigación (Proxecto de investigación) A26 B10 C3 C6 0 12 12
Sesión maxistral A11 A25 A26 B1 B3 B19 C1 C7 21 3 24
Esquemas C1 0 11 11
Simulación A5 B1 B3 B6 B12 B19 C1 C7 0 19 19
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado