Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fútbol e a súa didáctica/620G01010

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Idioma de impartición da materia en castelán.