Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de ensaio A11 A25 B1 C1 Examen teórico-práctico sobre os contidos reflexados no programa. Proba de regulamento (apto / non apto) 70
Práctica de actividade física A5 A11 A25 A26 B1 B6 B12 C4 Valoración sobre a participación nas prácticas desenvolvidadas, examen práctico de habilidades técnico-tácticas. 30
 
Observacións avaliación
- Asitencia a un mínimo do 70% das sesions teórico/prácticas presenciais, para acadar unha avaliación positiva.
- O alumnado que teñan concedida a matrícula tempo parcial deberán participar nun mínimo do 50% das actividades de ensino programadas. Para pasar o curso, todos os alumnos, deberán acadar unha puntuación mínima de 5 puntos (50%) da suma das dúas partes que compoñen a avaliación, sendo esencial obter un apto no exame de regulamento do xogo.
- A proba de xuízo será na lingua de ensino da disciplina, se desexado na outra lingua oficial da UDC será solicitada unha semana antes da data de conclusión.
- Os criterios de avaliación para a 1ª y 2ª oportunidade e sucesivas convocatorias serán os mesmos para todos os estudantes. As notas das partes superadas nunha convocatoria serán mantidas para as sucesivas.
- Os estudantes lesionados, que non poidan realizar o exame práctico, acordarán co profesor unha data alternativa de execución, ou ben un procedemento sustitutorio relacionado cunha análise observacional do comportamento técnico-táctico dun compañeiro.