Temas Subtemas
BLOQUE TEMÁTICO DESCRITIVO-CONCEPTUAL.
1. Xeneralidades: estrutura do xogo e estrutura do rendemento no fútbol.
2. Estudo dos fundamentos técnico-tácticos.
3. Estudo dos fundamentos táctico-estratéxicos.
1.1. Estrutura/natureza do xogo no fútbol.
1.2. Estrutura/natureza do rendemento no fútbol.
2.1. Análise dos fundamentos técnico-tácticos primarios.
2.2. Análise dos fundamentos técnico-tácticos coadyuvantes.
3.1. Niveis de organización do xogo no fútbol.
3.2. Principios do xogo do equipo.
3.3. Sistemas de xogo.
3.4. Iniciación á análise do xogo.
BLOQUE TEMATICO PRESCRIPTIVO-METODOLÓXICO.
4. Modelos de intervención nas etapas de iniciación.
5. Prácticas de campo
4.1. Estudo dos distintos modelos de intervención na iniciación ao fútbol.
4.2. Medios e métodos para a iniciación ao fútbol.