Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 B1 B21 B22 C6 C7 18 18 36
Prácticas de laboratorio A1 B2 B4 B8 B13 20 10 30
Traballos tutelados B12 B14 B21 B22 C2 C4 5 50 55
Proba obxectiva A3 B4 B8 B13 B14 C2 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado