Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Proba obxectiva
Descrición
Esta materia proporciona unha introdución pedagóxica unificada dos aspectos centrais do fluxo e a deformación de fluídos complexos (por ex., materiais fluídos estruturados a distintas escalas). O obxectivo do curso é desenvolver un entendemento físico da reoloxía dos fluídos complexos mediante o ensino de puntos conceptuais importantes, prácticas experimentais básicas e análises de datos.

Non se acepta dispensa académica.