Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A3 B1 B21 B22 C6 C7 Avaliación continua a través do seguimento dos traballos dos alumnos en clase, laboratorio e / ou titoriais 10
Prácticas de laboratorio A1 B2 B4 B8 B13 A avaliación continua a través do seguimento dos traballos dos alumnos en clase, laboratorio e / ou titoriais 10
Traballos tutelados B12 B14 B21 B22 C2 C4 Presentación dos traballos tutelados correspondentes os distintos contidos de cada materia. 30
Proba obxectiva A3 B4 B8 B13 B14 C2 Exame ou test obxectivo. 50
 
Observacións avaliación