Bibliografía básica

Apuntes e documentación facilitada en clase ou a través do correo electrónico.

Bibliografía complementaria