Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas C7 11.5 29 40.5
Traballos tutelados C2 0 20 20
Proba obxectiva C7 4 0 4
Sesión maxistral C2 16 31 47
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado