Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas C7 Exporanse problemas que os alumnos de forma individual deberán entregar. 10
Traballos tutelados C2 Exporanse un ou varios traballo/s para facer en grupos de máximo 4 persoas. 20
Proba obxectiva C7 Proba que contendrá tanto preguntas de teoría como exercicios prácticos. 70
 
Observacións avaliación

O "alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia" comunicará o inicio do curso a súa situación á profesora da materia, según establece a normativa da UDC.O sistema de avaliación será o mesmo que para o resto de alumnado.

As notas dos traballos tutelados e da solución de problemas manténse para a 2º oportunidade.