Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa. AP6
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. CM8
Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa. AP1
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. CM6
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. CM3
BP2
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CM1
CM4
CM5
CM7