Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A1 A6 B2 B3 B4 C4 C6 0 20 20
Eventos científicos e/ou divulgativos B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 6 9
Estudo de casos A1 A6 B1 B2 B3 B4 12 24 36
Sesión maxistral A1 A6 B5 C3 C6 15 25 40
Proba obxectiva A1 A6 B3 2.5 0 2.5
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado