Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
<ol start="1" type="1"> <li class="MsoNormal">Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais. <li class="MsoNormal">Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol", a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: <p class="MsoListParagraphCxSpFirst"><!--[if !supportLists]-->           · <!--[endif]-->Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]-->           · <!--[endif]-->Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]-->           · <!--[endif]-->En caso de ser necesario realizalos en papel:</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle">             - Non se empregarán plásticos.           </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle">             - Realizaranse impresións a dobre cara.</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle">             - Empregarase papel reciclado. </p><p class="MsoListParagraphCxSpLast">             - Evitarase a impresión de borradores.</p>