Temas Subtemas
1. Política e organización de prevención de riscos laborais 1.1. Declaración de principios e compromisos
1.2. Organización da actividade preventiva. Funcións e responsabilidades
1.3. Reunións periódicas de traballo
1.4. Obxectivos preventivos
2. Plan de prevención de riscos laborais. Avaliación de riscos
3. Planificación I. Medidas/actividades para eliminar ou reducir os riscos. 3.1. Información dos riscos nos lugares de traballo
3.2. Formación inicial e continuada dos traballadores
3.3. Instrucións de traballo
3.4. Sinalización de Seguridade
3.5. Equipos de protección individual e roupa de traballo
4. Planificación II. Actividades para o control de riscos. 4.1. Inspeccións e revisións de seguridade
4.2. Mantemento preventivo
4.3. Observacións do traballo
4.4. Orde e limpeza nos lugares de traballo
4.5. Vixilancia da saúde dos traballadores
4.6. Control de riscos hixiénicos
4.7. Control de riscos ergonómicos e psicosociolóxicos
4.8. Comunicación de riscos detectados e suxestións de mellora
4.9. Seguimento e control das medidas correctoras
4.10. Permisos para traballos especiais
5. Planificación III. Actuacións fronte a cambios previsibles. 5.1. Novos proxectos e modificacións de instalacións, procesos ou substancias
5.2. Adquisicións de máquinas, equipos de traballo e produtos químicos
5.3. Consignación de instalacións e equipos circunstancialmente fóra de servizo
5.4. Perfís profesionais
5.5. Contratación e subcontratación: traballo, persoas e equipos
5.6. Accesos de persoal e vehículos foráneos
5.7. Seguridade de residuos
6. Planificación IV. Actuacións fronte a sucesos previsibles. 6.1. Plan de emerxencia
6.2. Primeiros auxilios
6.3. Investigación e análise de accidentes/incidentes. Control da sinestralidade
7. Control da documentación e dos rexistros do sistema de prevención 7.1 Rexistros documentais
8. Auditorías do sistema de prevención. 8.1. Base Legal da Auditoría
8.2. Alcance da Auditoría
8.3. Problemática da Auditoría
8.4. Requisitos legais cuxo cumprimento debe auditarse
8.5. Procedemento da auditoria
9. Optimización de recursos. Sistemas de Xestión Integral. 9.1. ISO_ International Standard Organization
9.2. Sistemas de Xestión de calidade
9.3. Sistemas de Xestión ambiental
9.4. Sistemas de Xestión de seguridade e saúde no traballo
9.5. Sistema Integrado de Xestión