Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os requisitos que debe cumprir un corpus para ser unha mostra representativa dunha lingua. AI5
AI8
BI2
BI3
BI10
Recoñecer e aplicar termos e conceptos fundamentais que se usan habitualmente no campo da lingüística de corpus. AI1
AI3
CM1
Coñecer os diferentes tipos de corpus posibles, a súa clasificación en función de varios criterios, así como as fases necesarias para o seu desenvolvemento. AI1
AI4
AI6
AI8
BI6
BI9
CM3
Recoñecer e reflexionar sobre os principios, procedementos e técnicas usadas na lingüística de corpus en diversos campos profesionais. AI1
AI3
AI7
BI1
BI2
BI6
BI7
CM8
Ser capaz de operar no tratamento automático da linguaxe. AI7
BI8
Recoñecer e valorar a diversidade teórica e metodolóxica das diferentes escolas lingüísticas. AI2
CM4
CM6
CM8
Saber aplicar a metodoloxía específica da lingüística de corpus. AI1
AI3
AI4
AI5
BI2
Coñecer e aplicar técnicas idóneas de tratamento de datos lingüísticos no marco da lingüística de corpus. AI5
BI5
BI6
Saber empregar os recursos lingüísticos e as fontes de información para propósitos académicos e de investigación. AI9
BI3
BI4
CM5
CM7