Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B9 C1 C3 C6 0 35 35
Lecturas A1 A2 A3 A6 A7 A8 A9 B3 B4 B5 B6 B7 B10 C1 C4 C7 C8 0 50 50
Obradoiro A1 A2 A3 A4 A5 A7 A9 A10 B2 B3 B4 B5 B8 C3 C5 C6 15 0 15
Discusión dirixida A1 A2 A5 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B10 C4 C5 C6 C7 C8 15 0 15
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 B2 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C6 C7 C8 20 0 20
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado