Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Adaptación. A materia poderá ser adaptada a estudantes con discapacidades, que non teñan un nivel de español ou galego similar ao do nativo ou que por calquera motivo necesiten algunha modificación en calquera dos aspectos reflectidos nesta guía docente. Rógase aos interesados que se poñan en contacto co profesor ou co seu titor.