Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Obradoiro
Descrición
Tanto as prácticas como o traballo tutelado realizaranse cun seguimiento personalizado por parte do profesor.
Tamén se espera que se faga uso das titorías para resolver dúbidas relacionadas coas lecturas ou coas clases maxistrais.
Enténdese que a avaliación forma parte do proceso de aprendizaxe e, xa que logo, recoméndase que se empreguen as titorías para revisar os exercicios, o traballo e o exame final.
As titorías poderanse levar a cabo persoalmente, mediante correo electrónico ou chat.