Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Un traballo tutelado terá carácter obrigatorio e individual e nel aplicaranse contidos e/ou metodoloxía relativos á materia.
Lecturas Unha serie de lecturas sobre a materia. Poderán dar lugar á realización de recensións ou á aplicación dos contidos a casos prácticos.
Obradoiro Actividades de curso. Trátase de exercicios, traballos, comentarios... de carácter obrigatorio. Algúns deles poderán ter carácter non presencial.
Discusión dirixida Titorías en grupo. Dedicaranse a facer un seguimento do traballo do alumno.
Sesión maxistral Clases expositivas e interactivas. Introduciranse conceptos e saberes relacionados coa temática da materia, apoiándose en exercicios, comentarios.