Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A6 B2 B7 B14 B18 B19 B21 C6 0 50 50
Presentación oral A4 A6 A21 B19 C5 C6 4 12 16
Sesión maxistral A1 A4 A7 A21 A22 A23 A24 B1 B13 C3 C5 48 32 80
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado