Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A6 A7 A10 26 0 26
Proba obxectiva A5 A6 B2 B3 B5 8 36 44
Discusión dirixida A4 B4 B5 B6 B8 C1 10 10 20
Actividades iniciais A4 2 0 2
Lecturas A6 A7 8 16 24
Investigación (Proxecto de investigación) A11 B2 B3 B5 B8 B9 C2 C4 6 27 33
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado