Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Comunicación e industrias culturais/616G01009

Materias que continúan o temario
Historia do cine e da animación/616G01006
Sector audiovisual/616G01007

Observacións

Recoméndase utilizar a plataforma Moodle onde a docente colgará material da asignatura.

Recomendáse estar atento ás canles de comunicación para coñecer as novas que podan afectar á materia.

Nesta materia desenvolveranse actividades relacionadas coas liñas de innovación docente ás que se adscribe o grupo de innovación docente GIDCOM.