Temas Subtemas

1. MARCO CONSTITUCIONAL DO DEREITO A INFORMACIÓN AUDIOVISUAL: DEREITOS E LIBERTAS DE COMUNICACIÓN.
A. O dereito humano á información.
B. O Estado democrático e a liberdade de expresión e información: artigo 20 da Constitución española.
C. Límites á liberdade de expresión e información.
D. O dereito de rectificación. Lei 2/1984.
E. As garantías xurisdicionais da Lei de información.
2. RÉXIME XURÍDICO DA PROPIEDADE INTELECTUAL NO CAMPO DE COMUNICACIÓN. A. Introducción
B. Direitos morais
C. Direitos económicos

3. DEREITO DE MEDIOS. EMPRESAS E MEDIOS AUDIOVISUALES.
A. Introdución.
B. Os medios de comunicación no marco da sociedade da información e do coñecemento.
C. O dereito ás comunicacións electrónicas como orzamento tecnolóxico do dereito audiovisual.
D. Dereito audiovisual e regulación dos diferentes medios audiovisuais.