Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A10 B6 Intervención activa dos grupos nas clases prácticas 20
Traballos tutelados A3 B6 B7 B8 C3 C4 Elaboración de traballos monográficos relacionados cos temas do programa 20
Proba obxectiva A10 B6
Exame teórico-práctico dos contidos fundamentais da materia
60
 
Observacións avaliación
A AVALIACIÓN personalizada de cada alumno realizarase de acordo cos seguintes criterios:
1. A avaliación dos coñecementos teóricos adquiridos - en base ás notas proporcionadas polo profesor e os contidos presentados nos seminarios monográficos, estarán suxeitos a unha proba teórica obxectiva (tipo test), unha para cada unha das partes en que Estrutúrase o programa da materia, que se realizará nas datas previstas antes do acordo cos estudantes. Para superar a materia será necesario pasar (polo menos coa nota mínima) cada unha das probas teóricas obxectivas. Se algunha destas probas foi suspendida, deberá presentarse para a parte non pasada á proba final da materia. Esta sección de coñecementos teóricos terá un valor do 60% da nota final.
2. A avaliación dos coñecementos prácticos realizarase de acordo co desenvolvemento das clases prácticas e de acordo coa cualificación obtida en cada caso práctico polo grupo no seu conxunto. Esta sección de coñecementos prácticos terá un valor do 20% da nota final.
3. A avaliación dos traballos tutelados levarase a cabo nas sesións previstas para este fin e de acordo coa media obtida na defensa pública do grupo de titorías. Este apartado terá un valor do 20% da nota final.