Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Clases prácticas. Antes da constitución de "grupos de prácticas" de estudantes, o profesor formulará previamente suposicións prácticas sobre as distintas seccións da materia que se resolverán máis tarde nas clases e os horarios previstos para tal fin. Os grupos deben presentar un informe escrito sobre a súa intervención nas sesións prácticas ou discusión dos casos suscitados. Poderán realizarse de forma telemática ou con utilización de medios telemáticos, tendo en conta as circunstancias, e con previo aviso o alumnado.
Sesión maxistral Clases teóricas da aula. O profesor presentará os coñecementos básicos esenciais para a aprendizaxe requiridos pola materia, así como a orientación nos materiais de traballo dispoñibles polo alumno. A asistencia ás clases presenciais é obrigatoria e só os alumnos que proporcionen unha xustificación seriamente motivada poden estar ausentes. A falta de asistencia inxustificada suporá a exclusión do estudante para a avaliación final. Ao azar, os controis de asistencia levaranse a cabo nas clases presenciais. Tratarán de ser clases presenciais pero poderán tamén realizarse de forma telemática ou con utilización de medios telemáticos, en función das circunstancias, previo aviso o alumnado.
Seminario Conferencias e seminarios. Ao longo do curso, invitaranse profesionais e investigadores a realizar sesións monográficas sobre algúns temas actuais ou de especial interese para os estudantes. Poderán realizarse de forma telemática ou con utilización de medios telemáticos en base as circunstancias,e con previo aviso a alumnado.
Traballos tutelados Funcións de tutela. Antes da constitución de "grupos de titorías", para aprobar a materia será necesario preparar un traballo supervisado para cada grupo sobre un tema específico extraído do programa que o profesor acordará con cada grupo. O devandito traballo debe ser defendido polo grupo nunha sesión prevista para este propósito na que poida requirirse a intervención de todos os membros do grupo. Poderán realizarse de forma telemática ou con utilización de medios telemáticos en base as circunstancias, e con previo aviso o alumnado.
Proba obxectiva
Ao longo da materia realizaranse tres probas obxectivas correspondentes ás tres partes temáticas do programa, consistentes en probas tipo test.