Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 A4 C3 12 0 12
Obradoiro A2 A7 13 0 13
Traballos tutelados A2 A7 A8 B8 32 64 96
Presentación oral A1 C3 5 5 10
Proba obxectiva A12 1 0 1
Lecturas A4 C3 0 12 12
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado