Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráfica/616G01004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Formatos de televisión e novos medios/616G01019

Materias que continúan o temario

Observacións

Nesta materia a presentación dos traballos considérase parte da aprendizaxe e como tal é avaliable. Non se admitirá un traballo que non acade o estandar mínimo universitario.

As faltas de ortografía considéranse unha falta grave, de forma que cinco faltas de ortografía no mesmo traballo supoñen un suspenso, e catro ou menos restan 0,25 puntos cada unha.