Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido. A7
B3
C4
Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos técnicos. A12
C3
C6
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas da economía (internacional, nacional ou rexional) ou de sectores da mesma A5
B1
B2
Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo. A13
B4
C1
C2
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. B7
B8
C5
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade B5
B6
B9
C7
C8