Materias que se recomenda ter cursado previamente
Marketing/611G01035

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Valórase positivamente a asistencia, participación en aula e titorías. Facilitarase bibliografia especifica ao final de cada un dos temas impartidos