Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 B1 B3 B7 B8 B9 C4 C5 C7 20 40 60
Estudo de casos A7 A12 A13 C3 C6 10 20 30
Investigación (Proxecto de investigación) A5 B2 B5 C3 C8 15 30 45
Presentación oral A13 B4 C1 C2 C3 6 0 6
Proba de ensaio B6 C5 2 0 2
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado