Temas Subtemas
TEMA 1. CONCEPTO E PLANIFICACIÓN DA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CONCEPTO E CARACTERÍSTICAS
SISTEMA DE APOIO ÁS DECISIÓNS DE MERCADOTECNIA
PLANIFICACIÓN DA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
MERCADOS E COMPETENCIA: CONCEPTOS BÁSICOS
TEMA 2. FONTES E TÉCNICAS DE INFORMACIÓN FONTES DE INFORMACIÓN: CONCEPTO E CARÁCTERISTICAS
CRITERIOS PARA CLASIFICAR FONTES DE INFORMACIÓN
TEMA 3. MÉTODOS CUALITATIVOS DE INVESTIGACIÓN COMERCIAL DINÁMICA DE GRUPOS
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
DELPHI
PSEUDOCOMPRA
OBSERVACIÓN
TÉCNICAS PROYECTIVAS / CREATIVIDADE
TEMA 4. MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN COMERCIA - CONCEPTO. CARACTERÍSTICAS. CLASES
- BASES DE DATOS. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
- PANEIS: CONSUMIDORES-DETALLISTAS-AUDIENCIAS
TEMA 5. A ENQUISA - VANTAXES DERIVADAS DO USO DE ENQUISAS
- CLASES DE ENQUISAS
- DESEÑO DE CUESTIONARIOS
- MEDICION E ESCALAS
- A MOSTRAXE: CONCEPTOS BÁSICOS-DESEÑO MOSTRAL-PROCEDEMENTOS DE MOSTRAXE-TAMAÑO MOSTRAL
- ANÁLISE DA INFORMACIÓN:TÉCNICAS DE ANALISIS UNIVARIANTE-BIVARIANTE-MULTIVARIANTE
- PROTECCIÓN DE DATOS: CONCEPTOS BÁSICOS
TEMA 6. INFORME FINAL ESTRUCTURA INFORME. PRESENTACIÓN ORAL