Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos C5 C6 C7 C8 5 5 10
Obradoiro A34 A35 A36 A37 A39 A41 A42 A44 A45 A46 A47 A52 A53 A55 A58 A60 A61 A62 A63 B4 B5 B8 B11 C1 C3 C4 27 54 81
Discusión dirixida B8 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C7 C8 8 16 24
Sesión maxistral A52 A53 A55 A58 A59 A61 B8 B11 11 11 22
Análise de fontes documentais C3 C4 C5 C8 1 2 3
Proba obxectiva A35 A52 A53 A55 A58 A59 A60 B8 C1 1 2 3
Proba práctica A34 A35 A36 A37 A39 A41 A42 A45 A46 A47 A52 A53 A59 3 3 6
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado