Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba práctica A34 A35 A36 A37 A39 A41 A42 A45 A46 A47 A52 A53 A59 Será valorada a capacidade de interpretación e resolución efectiva do problema proposto, tendo en conta as restricións do lugar, tanto programáticas, ambientais, topográficas ou normativas 15
Estudo de casos C5 C6 C7 C8 Realizarase un breve traballo de investigación sobre temas relevantes para a materia. Obxectividade, capacidade crítica de análise, orixinalidade, uso de convencións na redacción de artigos científicos e uso da bibliografía serán avaliados.

O plaxio será motivo de suspenso da materia segundo a normativa da UDC
10
Obradoiro A34 A35 A36 A37 A39 A41 A42 A44 A45 A46 A47 A52 A53 A55 A58 A60 A61 A62 A63 B4 B5 B8 B11 C1 C3 C4 A participación activa na clase, a asistencia, o progreso adecuado no traballo e o cumprimento dos obxectivos concretos propostos na declaración do taller serán avaliados. As obras incluirán unha parte do grupo e un desenvolvemento individual. Cada unha destas partes será avaliada de forma independente e será necesario aprobar as dúas partes. 50
Discusión dirixida B8 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C7 C8 Evalúarase o participar activamente, actitude crítica, cultura arquitectónica e urbana e a capacidade de articular e expoñer opinións motivadas en público. 5
Sesión maxistral A52 A53 A55 A58 A59 A61 B8 B11 A asistencia e asimilación e aplicación dos contidos serán avaliados nas prácticas de clase e casos prácticos. A asistencia é obligatoria.
Nas clases maxistráis non estará permitido o uso de dispositivos móbiles ou ordenadores a menos que o indique o profesor
5
Proba obxectiva A35 A52 A53 A55 A58 A59 A60 B8 C1 Avaliarase a adquisición dos coñecementos teóricos introducidos no curso 15
 
Observacións avaliación

Na avaliación xeral do curso estarán presentes os seguintes
aspectos: asistencia a clase e obradoiros, avaliación do traballo en grupo,
avaliación do traballo individual, proba obxectiva.

A asistencia á clase (mínimo do 80%) e a superación da proba
práctica, taballo de curso e proba obxectiva son fundamentais para aprobar a
materia. 

No caso de suspenso dunha das partes, ésta deberá repetirse na
segunda oportunidade A proba obxectiva e a proba práctica forman
parte do exame final, polo que de suspender unha parte deberá repetirse o
examen ao completo a segunda oportunidade (proba práctica máis proba obxectiva)