Materias que se recomenda ter cursado previamente
Urbanística 4/630G02032

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Proxectos 9/630G02041

Materias que continúan o temario
Paisaxe e Hábitat sostible/630G02056
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas/630G02060

Observacións