Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Os conceptos teóricos presentados nas clases teóricas aplicaranse nun breve ensaio orixinal a través do estudo e análise de casos
Obradoiro Serán formalizados grupos de traballo de 3-4 alumnos que desenvolverán as prácticas longas de curso para dar lugar a propostas individuais nas últimas catro semanas. Os talleres e clases serán o lugar onde se desenvolverá a evolución das propostas. Parte deste traballo farase con proxectos
Discusión dirixida As lecturas da materia e as clases maxistrais servirán de punto de partida para discusións sobre os temas relevantes da materia
Sesión maxistral As clases teóricas axudarán a presentar temas instrumentais e referencias ao proxecto
Análise de fontes documentais O traballo proposto implicará a recollida e procesamento de fontes documentais para desenvolver unha cartografía analítica e proactiva, completando e actualizando a información existente a través do traballo de campo.
Proba obxectiva Exame teórico dos contidos explicados na clase e/ou na bibliografía da materia
Proba práctica Proba individual que se realizará na aula designada. Consistirá na resolución, no esbozo-anteproxecto, dun programa de intervención sobre o alcance do traballo do curso