Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A9 A10 A12 A13 B2 B15 B6 C6 C8 C9 10.5 13.5 24
Solución de problemas A9 A10 A12 A13 B13 B14 C1 8.5 15.5 24
Prácticas a través de TIC A13 A10 C11 C1 10.5 19.5 30
Traballos tutelados A9 A10 A12 A13 B2 B3 B4 B13 B15 B14 C1 C3 C6 C7 C8 C9 C11 2 26 28
Proba obxectiva A9 A10 A12 A13 B3 B4 B6 C1 C3 C6 C7 C8 C9 C11 0 6 6
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado