Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases de exposición dos temas da asignatura.
Solución de problemas Resolución de exercicios e problemas loxísticos.
Prácticas a través de TIC Resolución de casos prácticos a través de software como QGIS, Excel...
Traballos tutelados Resolución de casos prácticos titorizados polos docentes.
Proba obxectiva Examen final da materia.