Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

1. A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:  

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.   

1.2.  Realizarase  a  través  de  Moodle,  en  formato  dixital  sen  necesidade  de  imprimilos  

1.3. De se realizar en papel:  

* Non se empregarán plásticos.  

* Realizaranse impresións a dobre cara.  

* Empregarase papel reciclado.  

* Evitarase a impresión de borradores.