Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Titorizarase o alumnos no proceso de resolución dos casos propuestos.
Realizarase en horas acordadas entre el alumno e o docente, xa sexa en titoría como fora dela.