Código Competencias do título
A4 Explicar o funcionamento das neuronas dende o nivel molecular ao celular.
A5 Describir a relación entre as canles iónicas e o comportamento neuronal.
A9 Comprender as bases biolóxicas da cognición e das emocións con especial énfase en procesos de atención, aprendizaxe, memoria e control executivo, tendo en conta os cambios que se producen coa idade.
B4 Saiban ler e obter información relevante de publicacións científicas.
B5 Saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa neurociencia.
B8 Saiban traballar en grupos de carácter multidisciplinar
B10 Posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.