Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B4 B5 B10 Traballos para incrementar coñecementos sobre os contidos da materia 30
Sesión maxistral A4 A5 A9 Valoración por exame de preguntas cortas ou de desenrrolo 50
Aprendizaxe colaborativa B8 Debates e comentarios en clase sobre os contidos de teoría 20
 
Observacións avaliación