Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 A9 10 20 30
Aprendizaxe colaborativa B8 10 10 20
Traballos tutelados B4 B5 B10 5 20 25
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado