Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumno debe coñecer os fundamentos básicos da electrofisioloxia BI1
BI2
BI8
BI10
O alumno debe ser capaz de interpretar un rexistro extracelular e intracelular BI2
BI4
BI8
O alumno debe coñecer as técnicas de análise mais usuais BI2
BI5
BI6
BI8
CI6